galaxy
업데이트 날짜
유튜브 아이콘
HanQuocBros HQB

HanQuocBros HQB

카테고리
구독자 수 620,000
MCN
업데이트 날짜
광고 제안
소개

Xin chào các bạn! Tôi là Songrak từ Những chàng trai Hàn Quốc.
Chúng tôi là những sinh viên Hàn Quốc yêu mến Việt Nam. Khi đi du học,
tôi đã có bạn cùng phòng là người Việt Nam.
Vì đã trở thành bạn thân, bạn ấy đã giúp tôi tìm hiểu về văn hoá Việt Nam
Để giới thiệu văn hoá Hàn Quốc và Việt Nam đến mọi người, tôi đã lập ra kênh Youtube này. Nếu các bạn cũng yêu mến Hàn Quốc, hãy cùng những chàng...

광고 제안 통계

광고 정보를 보려면 로그인 해주세요. 아직 회원이 아니라면, 지금 바로 가입하세요.

유튜브 공식 정보
구독자 수
620,000
전체 조회수
110,175,457
채널 분석 정보

광고 영상 평균 조회수

123,456

최소 조회수

1,234,567

최대 조회수

12,345

28일간 조회수 비율

373.8%

평균 시청자 참여도

12,345

시청자 분석 정보

광고 정보를 보려면 로그인 해주세요. 아직 회원이 아니라면, 지금 바로 가입하세요.

광고 사례 분석 정보

댓글 작성률

조회수 1,000회당 댓글 수

1.2

2.5 (비슷한 채널의 평균)

리액션 비율

조회수 1,000회당 리액션 수

12.3

34.2 (비슷한 채널의 평균)

광고 영상 호감도

싫어요 1개 당 좋아요 수

12.3

36 (비슷한 채널의 평균)

최근 업로드

업로드 빈도

주 3.25개

예상 광고 효과

광고 정보를 보려면 로그인 해주세요. 아직 회원이 아니라면, 지금 바로 가입하세요.

예상 광고 단가 

광고 정보를 보려면 로그인 해주세요. 아직 회원이 아니라면, 지금 바로 가입하세요.

브랜디드 

 • camera 영상 1개
 • filter 브랜드/제품 집중 광고
 • sound 전체 영상의 50% 내외 노출

1,230,000원

기본 PPL 

 • camera 유튜버 오리지널 콘텐츠 1개
 • filter 브랜드/제품 단순 노출
 • sound 제품 1개당 30초 내외 노출

1,230,000원

기획 PPL 

 • camera 영상 1개
 • filter 브랜드/제품 집중 광고
 • sound 제품 1개당 2분 내외 노출

1,230,000원

모델 

 • camera 영상 혹은 지면 광고 1개
 • filter 브랜딩/인지도 향상 집중 광고
 • sound 기본 촬영 1일 8시간

1,230,000원

오프라인 행사 

 • camera 오프라인 행사 1회
 • filter 브랜드/제품 현장 구매전환율 증대
 • sound 확정 전 세부 조건 협의 필수

1,230,000원

기타 

 • camera 브랜드에서 원하는 광고 형태 및 세부 내용을 유튜버와 직접 협의 하여 진행

1,230,000원

위 내용은 현재 인플루언서 광고 업계에서 통용되고 있는 일반적 의미 입니다. 표기된 모든 단가는 예상 단가이며, 캠페인 진행 방식 및 콘텐츠 제작 방향에 따라 금액 변동될 수 있습니다.
뉴스

유튜브, 베트남에서 가장 인기있는 소셜미디어 플랫폼

Woossi TV(174만), Cheri Hyeri 체리 혜리(111만), HanQuocBros HQB(60만4000), Khoa Tieng Viet 콰띵비엣(베트남어학과를... 이 중 Woossi는 베트남에서 가장 성공한 한국인 유튜버 중에 한 명으로 베트남에서 성장한 배경을...

"유튜브 자막 번역사업도 베트남선 반값으로 가능" [글로벌 이슈 plus]

HQB(HanQuocBros·한국오빠들)라는 브랜드로 현지에서 60만명 넘는 구독자를 보유한 한국 유튜버들은 자신의 콘텐츠에 베트남어 자막을 달다가 새로운 사업 기회를 포착했다. 베트남 진출을 노리는 한국 유튜버들이...